Information Technology

Results

 

 

Result Summary

Academic Year 2015-16

Sr. No.

Class

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

DIWAKAR ROHINI

81.37%

2

AYUSH KUMAR

74.27%

3

CHATTERJEE APARNA

74.13%

1

TE

DAUND AJINATH

75.47 %

2

KOKIL GANESH

71.40 %

3

BANDE BALU

70.27 %

1

BE

DALVI PUJA

78.67 %

2

DHAR UJJAYAN

78.07 %

3

DAS POOJA

78.00 %

Academic Year 2014-15

Sr. No.

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

WADEKAR DIPALI

69.27%

2

SHWETA RAJAK

66.87%

3

ZAWARE VARSHA

65.67%

1

TE

PATIL ALPESH MAHENDRA

70.73 %

2

PATASKAR ANIKET VISHNU

69.00 %

3

DAS POOJA JAIKANT

68.60 %

1

BE

WARADE SNEHA

72.47 %

2

DONGRE BOBBY

72.07 %

3

SATPUTE RAKESH

70.73 %

Academic Year 2013 – 14

Sr. No.

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

ALPESH MAHENDRA PATIL

75.60%

2

PATASKAR ANIKET U

73.20%

3

POOJA SANJAY PANDIT

72.53%

1

TE

JADHAV MANGESH SURESH

70.13 %

2

DANGALE PRAVIN BHARAT

66.40 %

3

JADHAV AMOL SITARAM

65.73 %

1

BE

PANDE KOMAL GANANAN

75.86%

2

DUBEY CHHAYA VIJAY

74.46%

3

PARIKH JHALAK KIRAN

72.73%

University Rankers

Academic Year

Name

Class

University Rank

Photo

2007-08

Gugale Nitin Narendra

SE

10

2008-09

Shukla Bhakti Lalit

SE

05

Patil Vaibhav Ashok

TE

04

Sanghrajka Jinesh Arvind

BE

01

2009-10

Parab Natasha Janardan

SE

03

Patil Vaibhav Ashok

BE

01

Gugale Nitin

BE

02

2010-11

Kulkarni Tanvi Arun

BE

10

2013-14 Alpesh Patil SE 76.27 %

2013-14 Mangesh Jadhav TE 70.13 %

2013-14 Komal pande BE 73.20 %

Top