Computer Engineering

Result

Result for Academic Year 2018-19

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA/ Percentage (%)

1

SE

Varsha

9.22

2

Rahul Kumar

8.9

3

Mudaliar Krishna Umesh

8.68

1

TE

Chilgar pandhari Sahebrao

9.35

2

Rahul Moar

9.11

3

Akshat Tiwari

9.02

1

BE

Patil Mohit & Shirsath Shubhangi

9.36

2

Shelke Rushikesh & Ratnakar Vishakha

9.25

3

Shivam Khandelwal

9.2
Result for Academic Year 2017-18

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA/ Percentage (%)

1

SE

Mujumdar Vedika Vivek

9.16

2

Shivanshu Tripathi

9.02

3

Chilgar Pandhari Sahebrao

8.9

1

TE

Shirsath Shubhangi Sampat

9.3

2

Shelke Rushikesh Shashikant

8.96

3

Bhalekar Viraj Madhukar

8.9

1

BE

Abhirup Sarkar

79.40%

2

Sachpara Vivek D.

79.13 %

3

Miniyar Vaibhav P.

78.67 %

Result for Academic Year 2016-17

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA/ Percentage (%)

1

SE

Ashutosh Sahu

8.84

2

Nitish Biradar

8.62

3

Shirsath Shubhangi

8.54

1

TE

Sachpara Vivek Dineshbhai

76.53%

2

Pooja Gujrathi

75.20 %

3

Miniyar Vaibhav Pandurang

74.40 %

1

BE

Myadamwar Mahesh Narendra

80.40 %

2

Ravi Kumar

79.87 %

3

Akshay Kumar Salunke

79.80 %

Result for Academic Year 2015-16

Sr. No.

Class

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

Pooja Gujrathi

75.80%

2

Miniyar Vaibhav P.

75.13%

3

Richa Shah

74.00%

1

TE

Shweta Lahane

75.60%

2

Ravi kumar shah

74.73%

3

Myadamwar Mahesh

74.67%

1

BE

Chate Shubhangi Raju

80.53%

2

Kenia Rushabh Mahendra

77.40 %

3

Raut Shrikant Shantaram

76.80 %

Result for Academic Year 2014-15

Sr. No.

Class

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

Shadha Kasturi Atulkumar

74.40%

2

Petiwala Dhawal Kanaiyalal

71.80%

3

Saurabh Arun Dongare

71.13%

1

TE

Chate Shubhangi Raju

72.87%

2

Kenia Rushabh Mahendra

72.80%

3

Raut Shrikant Shantaram

72.60%

1

BE

Kengale Pooja D.

79.40%

2

Bhadoriya Ketan U.

72.60 %

3

Bondre Bhagyashri K.

71.33 %

Top